Regulamin portalu

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Portal witkowo.eu (zwany dalej Portalem) udostępniany jest Użytkownikom przez firmę Graffi Studio Janusz Ansion (zwany dalej Wydawcą) z siedzibą przy Placu Szkolnym 18, 62-400 Słupca, wydawcę Kuriera Witkowskiego (dalej zwanego Czasopismem).

 2. Portal działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest podczas korzystania z Portalu lub Usług do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go akceptuje.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.

§ 2 Definicje

 1. Portal – platforma internetowa udostępniana za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością Wydawcy i dostępna pod adresem https://www.witkowo.eu/ lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują Wydawcy.

 2. Czasopismo – tygodnik Kurier Witkowski wydawany przez Wydawcę

 3. Wydawca – Graffi Studio Janusz Ansion z siedzibą w Słupcy, Plac Szkolny 18.

 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu

 5. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, materiały video, itp. w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

 6. Treści Sponsorowane – w szczególności artykuły sponsorowane oraz reklamy.

 7. Pośrednik Płatności Bankowych – Dotpay S.A. Wielicka 72, 30-552 Kraków

 8. Pośrednik Płatności SMS – Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. ul. Józefińska 2, 30-529 Kraków, właściciel platformy https://smartpay.pl/

 9. Pośrednik Płatności Konkursowych – Build Media Creation (BMC) z siedzibą w Łodzi, ul. Żwirki 17, właściciel platformy http://qiwi.pl/

 10. Zaufani Partnerzy – wszystkie podmioty, z którymi Wydawca posiada umowę dotyczącą publikacji Materiałów lub Treści Sponsorowanych m.in. Google (reklamy, statystyki), Facebook (widget)

§ 3 Zasady korzystania z Portalu

 1. Do zawarcia pomiędzy Wydawcą a Użytkownikiem umowy o świadczeniu Usług w ramach Portalu dochodzi wraz z uzyskaniem dostępu do Portalu w przeglądarce, a do rozwiązania z chwilą opuszczenia przez Użytkownika Portalu.

 2. W ramach Portalu Użytkownik może w szczególności:

  1. zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi na Portalu,

  2. komentować Materiały udostępnione na Portalu,

  3. korzystać z usługi Ogłoszenia Drobne,

  4. dodać firmę do Katalogu Firm.

 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, w tym zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz netykietą, w szczególności do powstrzymywania się od:

  1. zamieszczania treści wulgarnych, obrazoburczych lub obraźliwych,

  2. zamieszczania treści popierających lub głoszących: dyskryminację płciową, etniczną, rasową, etc. lub umieszczanie linków prowadzących do wspomnianych treści

  3. zamieszczania treści pornograficznych lub umieszczanie linków prowadzących do wspomnianych treści,

  4. zamieszczania treści propagujących spożywanie nadmierne spożywanie alkoholu oraz niedozwolonych środków odurzający, w tym narkotyków, lub umieszczanie linków prowadzących do wspomnianych treści

  5. nieuprawnionej działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp.

  6. wykonywania jakichkolwiek testów bezpieczeństwa Portalu bądź aktywnego działania w celu złamania zabezpieczeń Portalu

 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczane przez siebie na Portalu, w szczególności komentarzy.

 5. Niezgodne z Regulaminem komentarze dodane przez Użytkownika mogą zostać niedopuszczone przez Wydawcę do publikacji.

 6. Wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia opublikowanego komentarza, w szczególności po stwierdzeniu niezgodności komentarza z Regulaminem bądź po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia przez Użytkownika reklamacji.

 7. Reklamacje należy składać w jednej z następujących form:

  1. pisemnie listem poleconym na adres Graffi Studio Janusz Ansion, Plac Szkolny 18, 62-400 Słupca

  2. mailowo na adres: biuro@slupca.pl

 8. Wraz z komentarzem Wydawca przechowuje na Portalu adres IP Użytkownika w momencie jego publikacji. Wynika to z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie.

 9. Portal oraz Materiały w nim zawarte podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa. Prawa do utworów, znaków towarowych etc. przysługują Wydawcy bądź osobom trzecim na mocy odpowiednich umów. Poprzez korzystanie z Portalu i Materiałów, Użytkownicy nie nabywają praw, ani nie uzyskują licencji do tychże Materiałów.

§ 4 Konkursy i plebiscyty

 1. O ile organizatorzy Konkursu lub Plebiscytu nie podadzą inaczej przez cały czas trwania Konkursu lub Plebiscytu obowiązuje niniejszy Regulamin.
 2. Każdy Użytkownik może wziąć udział w Konkursie prezentowanym na Portalu.
 3. Pośrednik Płatności Konkursowych umożliwia oddanie głosu w Konkursie lub Plebiscycie poprzez usługę Premium SMS. Regulamin płatności można znaleźć pod adresem: www.qiwi.pl
 4. Uczestnicząc w Konkursie lub oddając głos w Plebiscycie Użytkownik zgadza się na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach konkursowych, w szczególności:

  1. numeru telefonu w przypadku głosowania smsem

  2. adresu mailowego w przypadku głosowania mailem

  3. imienia i nazwiska w przypadku głosowania przez Facebook

 5. Podczas organizacji Konkursu lub Plebiscytu, Wydawca informuje w odpowiednich mediach o sposobie i warunkach głosowania. Głosy niespełniające warunków głosowania będą uznane za nieważne i mogą nie zostać policzone.

§ 5 Polityka cookies

 1. Wydawca informuje, iż Portal wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania, w tym zapewnienia bezpieczeństwa Portalu.

 2. Wydawca informuje, iż Portal może wykorzystywać pliki cookies Zaufanych Partnerów.

 3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane bądź przechowywane dane osobowe. Ich zawartość nie pozwala na jednoznaczną identyfikację Użytkownika.

 4. Poziom ochrony przed Cookies można ustawiać w przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także niekorzystnie wpływać na niektóre funkcje.

§ 6 Polityka prywatności danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wydawca.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Wydawcę. Wydawca przetwarza jedynie dane osobowe Użytkownika przekazane przez tego Użytkownika.

 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą tylko przez czas przewidziany prawem. W przypadku udzielenia zgody w każdym momencie może ona zostać wycofana.

 4. Pozyskiwane dane, przez Portal lub przez Zaufanych Partnerów będą przetwarzane tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO, a więc gdy:

  1. jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;

  2. wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wydawcę lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;

  3. jest dobrowolna zgoda użytkownika.

 5. Dane osobowe przekazane Wydawcy przez Użytkownika są przetwarzane w celu realizacji określonych usług dostępnych na Portalu, w szczególności Konkursów i Plebiscytów.

 6. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane przez administratora Zaufanym Partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Dane osobowe będę przekazane jedynie w przypadku istniejących podstaw prawnych.

 7. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. Z uwagi na niektóre wymogi prawa lub czynniki techniczne (np. numer telefonu był przetworzony jednorazowo i nie został zapisy) żądanie usunięcia danych osobowych z bazy danych Portalu może nie zostać spełnione.

 9. Zgłoszenia, o których mowa w punkcie 7 należy kierować w jednej z następujących form:

  1. telefonicznie pod numerem – +48 63 274 30 04

  2. mailowo pod adres – biuro@slupca.pl

  3. listownie pod adres Wydawcy – Plac Szkolny 18, 62-400 Słupca

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zgłoszenia Użytkowników będą sprawdzane i akceptowane przez Wydawcę.

 2. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Portalu jest prawo polskie.

 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, w szczególności wynikających ze zmian w obowiązujących przepisach prawa.

 4. Wszelkie spory mogące powstać na tle interpretacji niniejszego Regulaminu mogą być rozpatrywane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w miejscu siedziby Wydawcy.